Akciová spoločnosť je po živnostiach a spoločnostiach s ručením obmedzeným treťou najviac využívanou právnou formou. V článku sa dozviete tie najdôležitejšie informácie o akciovej spoločnosti. Vysvetlíme si čo je to akcia, predstavenstvo či dozorná rada akciovej spoločnosti. Aké sú výhody akciovej spoločnosti a prečo má zmysel si založiť práve túto právnu formu. Čo musí obsahovať zakladateľská listina akciovej spoločnosti ako zakladajúci dokument a.s. a na koniec sa dočítate presný návod ako založiť akciovú spoločnosť v 6 krokoch, koľko tento proces trvá a aké sú so založením a.s. spojené poplatky. 

Akciová spoločnosť - definícia, výhody, akcie a.s.

Definícia akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť je spoločnosť, ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "akciová spoločnosť" alebo skratku "akc. spol." alebo skratku "a. s." Akciová spoločnosť môže byť súkromnou akciovou spoločnosťou alebo verejnou akciovou spoločnosťou. Za verejnú akciovú spoločnosť sa považuje spoločnosť, ktorej všetky akcie alebo časť akcií boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Výhody akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť má niekoľko výhod, pre ktoré si podnikatelia vyberajú práve túto formu podnikania. Medzi výhody akciovej spoločnosti platia najmä: 

  • Akciová spoločnosť je vhodná pre kapitálovo náročné projekty. Zakladatelia spoločnosti môžu získať prostriedky už pri založení a.s. vďaka emisií akcií. 
  • Anonymita akcionárov - ak má spoločnosť viacerých akcionárov, do obchodného registra sa nezapisujú. 
  • Image akciovej spoločnosti - a.s. pôsobí a vzbudzuje dojem silnejšieho a stabilnejšieho obchodného partnera v očiach obchodných partnerov ako i klientov. 
  • Vyššie základné imanie - minimálne základné imanie a.s. je 25 000€, pričom v prípade s.r.o. je to len 5000€. Spoločnosť tak už od svojho založenia disponuje vyšším kapitálom a vzbudzuje dojem silného a stabilného partnera 
  • Neobmedzený počet akcionárov - na rozdiel napr. od s.r.o., kde je počet spoločníkov obmedzený na 50, vlastniť akcie akciovej spoločnosti môže neobmedzený počet právnických či fyzických osôb. 
  • Akcionár a.s. neručí za záväzky spoločnosti vôbec 

Akcie akciovej spoločnosti

Akcia je druh cenného papiera, predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako s cenným papierom. Akcia môže byť vydaná v podobe listinného cenného papiera alebo v podobe zaknihovaného cenného papiera. Akcia môže znieť na meno alebo na doručiteľa. Akcia na meno môže byť vydaná ako listinná alebo zaknihovaná pričom akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná.

Akcie ďalej môžu byť kmeňové akcie (akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva) a prioritné akcie (akcie, s ktorými sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy), resp. zamestnanecká akcia (druh akcie). Emisný kurz akcie je peňažným vyjadrením ceny, za ktorú sa akcia predáva. Nesmie byť nižší ako je menovitá hodnota akcie.

Porovnanie akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným

Založenie akciovej spoločnosti

Nechajte založenie a.s. na advokátsku kanceláriu s viac ako 1000 založenými firmami od roku 2008. Založenie a.s. vrátane poplatkov len 1497€

Práva a povinnosti predstavenstva, dozornej rady a valného zhromaždenia a.s.

Akciová spoločnosť má tri obligatórne orgány, ktoré riadia jej chod. Sú to predstavenstvo, dozorná rada a valné zhromaždenie. Aké sú ich práva a povinnosti. 

Valné zhromaždenie a.s. 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom akciovej spoločnosti, ktoré tvoria všetci akcionári spoločnosti. Valné zhromaždenie rozhoduje o otázkach týkajúcich sa "života" spoločnosti. Jediným akcionárom a.s. môže byť len právnická osoba. Jediný akcionár sa povinne zapisuje do obchodného registra, kým viacerí akcionári sa do obchodného registra nezapisujú.

Predstavenstvo a.s. 

Predstavenstvo akciovej spoločnosti je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú Obchodným zákonníkom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Predstavenstvo môže mať jedného člena (predseda predstavenstva) alebo viac členov (predseda a členovia). Pokiaľ stanovy neurčia inak, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý člen predstavenstva. V zakladateľskej zmluve je možné určiť, aby členovia predstavenstva konali spoločne, resp. kombinovaným spôsobom.

Predstavenstvo zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva spoločnosti a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami.Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie z akcionárov alebo iných osôb na dobu určenú v stanovách, ktorá nesmie presiahnuť päť rokov. Stanovy môžu určiť, že členov predstavenstva volí a odvoláva dozorná rada.

Dozorná rada akciovej spoločnosti 

Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. Dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Členovia dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne vedené v súlade so skutočnosťou a či sa podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

Dozorná rada musí mať najmenej 3 členov. Dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti, ak má spoločnosť viac ako 50 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere v čase voľby. Členovia dozornej rady sa volia na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.

Zakladateľská listina akciovej spoločnosti

Zakladateľská listina je najdôležitejším zo zakladateľských dokumentov, preto je potrebné jej korektnej príprave venovať náležitú pozornosť, prípadne na jej prípravu ako i na celkové založenie novej akciovej spoločnosti využiť služby odborníkov tak, aby vy ste sa mohli venovať príprave na podnikanie. 

Zakladateľská listina akciovej spoločnosti musí obsahovať: 

1. Obchodné meno 

V prvom rade musí zakladateľská listina obsahovať informáciu o obchodnom mene, pod ktorým bude nová a.s.podnikať. Treba myslieť na to, že sa musí vybrať obchodné meno, ktoré ešte neexistuje, resp. nie je zapísané v obchodnom registri (obchodné meno sa musí líšiť od už zapísaného aspoň jedným písmenom, na dodatku obchodného mena nezáleží, to znamená, že napr. ani s. r. o. a akciová spoločnosť nemôže mať rovnaké obchodné meno). Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "akciová spoločnosť" alebo skratku "akc. spol." alebo skratku "a. s.". Či je obchodné meno už zapísané v obchodnom registri, si môžete overiť na webovej stránke obchodného registra: www.orsr.sk. Zároveň pri výbere obchodného mena odporúčame myslieť do budúcna, či pod daným názvom už nie je zaregistrovaná ochranná známka. Tú vám odporúčame taktiež zaregistrovať hneď po založení vašej novej spoločnosti. Viac o ochranných známkach a kde je vhodný vykonať rešerš, či náhodou na vami uvažované obchodné meno už nie je registrovaná ochranná známka sa dočítate v článku: Ochranná známka - výhody, cena, postup ako ju registrovať v 9 krokoch

2. Sídlo 

Ďalšou podstatnou náležitosťou je sídlo spoločnosti. V zakladateľskej zmluve  sa musí uviesť presná adresa sídla spoločnosti. Sídlom spoločnosti môže byť akákoľvek stavba, ktorá má pridelené súpisne číslo, byt alebo nebytový priestor. Samozrejme vlastník nehnuteľnosti musí súhlasiť s tým aby spoločnosť mala v uvedenej nehnuteľnosti svoje sídlo. Za týmto účelom sa musí vypracovať buď súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom, ktorý vlastník nehnuteľnosti podpíše (podpis nemusí byť úradne overený), alebo sa podpíše  nájomná zmluva medzi vlastníkom nehnuteľnosti a spoločnosťou. Treba však pamätať na to, aby v nájomnej zmluve bolo výslovne uvedené, že prenajímateľ súhlasí aby si nájomca dal nehnuteľnosť zapísať do obchodného registra ako svoje sídlo. 

Ak máte záujem pôsobiť ako stabilná akciová spoločnosť a uvažujete prípadne aj nad pôsobením v zahraničí, no vaše podnikanie plánujete riadiť z miesta mimo Bratislavy, pouvažujte nad výhodami virtuálneho sídla v Bratislave. Pri využití tejto služby by ste aj napriek riadenia podnikania z menšieho mesta mali ako sídlo vašej spoločnosti v obchodnom registri vedené hlavné mesto Slovenskej republiky - Bratislavu. 

3. Predmety podnikania 

Zakladateľská zmluva  musí ďalej obsahovať predmet činnosti spoločnosti. Treba myslieť na to, aby znenia predmetov činnosti uvedené v zakladateľskej zmluve  boli v súlade s aktuálnym zoznamom živností, ktorý približne každý rok aktualizuje Ministerstvo vnútra SR. Keď chce spoločnosť podnikať v činnosti, ktorá vyžaduje vydanie osobitného oprávnenia, bude potrebné splniť konkrétnym zákonom určené podmienky na jeho získanie – vtedy ide o tzv. viazané alebo remeselné živnosti a ich vydanie je štandardne spoplatnené sumou 15€ za každú živnosť. V prípade, ak sa  vydanie osobitného oprávnenia nevyžaduje, ide o tzv. voľnú živnosť a každá takáto živnosť je spoplatnená sumou 5€. Aktuálne znenie voľných, viazaných a remeselných živností a všetky informácie k tejto téme nájdete aj na našom blogu.

4. Základné imanie

Základné imanie pri založení a.s. predstavuje čiastku, ktorá má byť vytvorená zakladateľmi. Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých akcionárov. Obchodný zákonník definuje vklad spoločníka ako súhrn peňažných prostriedkov (ďalej len „peňažný vklad“) a iných peniazmi oceniteľných hodnôt (ďalej len „nepeňažný vklad“), ktoré akcionár vkladá do spoločnosti a podieľa sa nimi na výsledku podnikania spoločnosti. Minimálna hodnota základného imania je 25 000€. Na rozdiel od spoločnosti s ručením obmedzeným, kde postačuje vyhlásenie správcu vkladu a následné vloženie základného imania 5000€ v hotovosti do pokladne, v prípade akciovej spoločnosti je potrebné previesť základné imanie na podnikateľský účet novožaloženej a.s. bezhotovostne. 

5. Počet akcií, ich menovitú hodnotu, formu a podobu

Tieto informácie musí zakladateľská listina obsahovať v prípade, ak sa majú vydať akcie rôznych druhov. Súčet menovitých hodnôt akcií musí zodpovedať výške základného imania. Menovitá hodnota akcie musí byť vyjadrená kladným celým číslom. Menovitá hodnota akcií sa vyjadruje v eurách. Akciová spoločnosť môže vydať akcie, ktoré majú rôznu menovitú hodnotu. Prevoditeľnosť akcií na meno je možné obmedziť, nie však vylúčiť. Toto obmedzenie spočíva v povinnosti akcionára pred prevodom akcií vyžiadať súhlas spoločnosti, pričom dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu a lehotu, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára musia byť ustanovené stanovami. O udelení súhlasu na prevod akcií na meno rozhoduje predstavenstvo. Obmedzenie prevoditeľnosti akcií sa zapisuje do obchodného registra.

Spoločnosť môže vydať aj taký druh akcií, s ktorými sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy (prioritné akcie), ak súhrn ich menovitých hodnôt neprekročí polovicu základného imania.Vydanie akcií, s ktorými je spojené právo na určitý úrok nezávisle od hospodárskych výsledkov spoločnosti, nie je dovolené. Spoločnosť môže vydať aj také prioritné akcie, s ktorými nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení. Ich majitelia majú všetky ostatné práva spojené s akciami. Odo dňa, ktorý nasleduje po dni prijatia rozhodnutia valného zhromaždenia o tom, že prednostná dividenda nebude vyplatená, alebo odo dňa omeškania s výplatou prednostnej dividendy nadobúda akcionár hlasovacie právo, a to až do času, keď valné zhromaždenie rozhodne o vyplatení prednostnej dividendy, a ak bola spoločnosť v omeškaní s výplatou prednostnej dividendy, až do dňa jej vyplatenia. Majitelia prioritných akcií majú právo hlasovať na valnom zhromaždení, ktoré rozhodne o vyplatení prednostnej dividendy, v plnom rozsahu.

6. Emisný kurz, za ktorý spoločnosť akcie vydáva

Emisný kurz akcie je peňažným vyjadrením ceny, za ktorú sa akcia predáva. Emisný kurz akcie nesmie byť nižší, ako je menovitá hodnota akcie. Ak je emisný kurz akcie vyšší ako jej menovitá hodnota, suma prevyšujúca menovitú hodnotu akcie je emisné ážio.

7. Počet akcií, ktoré upisujú jednotliví zakladatelia 

V zakladateľskej zmluve (listine) sa musí určiť počet akcií, ku splateniu ktorých sa zaväzujú jednotliví zakladatelia. 

8. Určenie predmetu nepeňažného vkladu 

Vklad základného imania môže byť pomocou peňažného a nepeňažného vkladu. Nepeňažný vklad do spoločnosti a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, sa musia uviesť v zakladateľskej zmluve (listine). Nepeňažným vkladom môže byť len majetok, ktorého hospodárska hodnota sa dá určiť. Nepeňažný vklad musí byť splatený pred zápisom výšky základného imania do obchodného registra. Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom.

9. Určenie správcu vkladov 

Zakladateľská zmluva  musí obligatórne obsahovať určenie správcu vkladov, ktorým je vždy jeden zo zakladateľov (podľa Obchodného zákonníka môže ním byť aj banka, nie je to však bežné).

10. Predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom a.s. 

Poslednou povinnou náležitosťou zakladateľskej zmluvy  podľa Obchodného zákonníka sú predpokladané náklady spoločnosti súvisiace s jej založením a vznikom.

Akciovú spoločnosť je možné založiť nasledujúcimi dvomi spôsobmi:

-          na základe výzvy na upisovanie akcií - V takomto prípade zakladatelia zabezpečujú vytvorenie základného imania prevyšujúce ich vklady výzvou na upisovanie akcií.

-          bez výzvy na upísanie akcií - v takomto prípade sa zakladatelia dohodnú, že v určitom pomere splatia celé základné imanie. Zakladateľská zmluva musí obsahovať rozhodnutie zakladateľov o splatení celého základného imania zakladateľmi. V praxi sa najčastejšie využíva tento spôsob založenia a.s.

Ak sa má spoločnosť založiť na základe výzvy na upisovanie akcií, musí zakladateľská zmluva  obsahovať:

  • čas a miesto upisovania akcií
  • postup pri upísaní akcií prevyšujúcim navrhované základné imanie
  • miesto a čas na splatenie časti upísaných akcií a jej výšky
  • spôsob zvolania ustanovujúceho valného zhromaždenia upisovateľov

Dôležitá informácia: Zakladateľská zmluva  sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice. Výška poplatku za notársku zápisnice je závislá od výšky základného imania. Pri minimálnom základnom imaní 25000€ môžete počítať s poplatkom za spísanie notárskej zápisnice vo výške približne 500€.  Súčasťou zakladateľskej zmluvy je aj návrh stanov.

Založenie akciovej spoločnosti v 6 krokoch

Po tom, čo sa rozhodnete a dohodnete kto bude v predstavenstve spoločnosti, dozornej rade, kto budú akcionári spoločnosti, aké bude mať vaša akciová spoločnosť meno, predmety podnikania, sídlo a výšku základného imania atď- teda detailne si nastavíte vnútornú štruktúru novovznikajúcej akciovej spoločnosti - môžete pristúpiť k samotnému zakladaniu spoločnosti. Tento proces sa skladá zo 6 základných krokov, ktoré si detailne popíšeme. 

1. Príprava dokumentov k založeniu novej a.s. 

Prvým krokom v procese založenia novej akciovej spoločnosti je príprava všetkých dokumentov. Tento bod obsahuje spísanie zakladateľskej listiny (zakladateľskej zmluvy) vo forme notárskej zápisnice. Spolu so zakladateľskou listinou treba vyhotoviť aj ďalšie dokumenty, a to: stanovy a.s.,  podpisový vzor členov predstavenstva, vyhlásenie správcu vkladu, súhlas so sídlom spoločnosti prípadne (pod)nájomnú zmluvu. Ak využijete služby profesionálov, je potrebné vyhotoviť aj plnomocenstvo. 

2. Vydanie živnostenských listov 

Po prevzatí osvedčeného odpisu notárskej zápisnice od notára nasleduje etapa ohlásenia živností na okresnom úrade – odbore živnostenského podnikania príslušnom podľa sídla akciovej spoločnosti (pokiaľ ako predmety činnosti sa navrhujú zapísať do obchodného registra živnosti). Prílohou vyplneného tlačiva - ohlásenia živností je osvedčený odpis notárskej zápisnice v jednom vyhotovení, prípadne ďalšie prílohy na preukázanie odbornej spôsobilosti pri viazaných/remeselných živnostiach. Povinnú prílohu tvorí taktiež súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb.  Okrem toho je potrebné uhradiť správne poplatky spojené s vydaním živnostenských listov v prípade viazaných/remeselných živností. 

Tip: Klienti, ktorí využijú naše služby pri zakladaní spoločnosti majú vďaka zaručenému elektronickému podpisu správne poplatky za vydanie remeselnej resp. viazanej živnosti znížené na polovicu a neobmedzený počet voľných živností môžete mať cez nás úplne zadarmo.  

3. Splatenie základného imania

Ďalším dôležitým dokumentom je vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania. Správca vkladu podpíše vyhlásenie, v ktorom potvrdí rozsah splatených vkladov jednotlivých akcionárov. Toto vyhlásenie sa prikladá k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Nakoľko je základné imanie akciovej spoločnosti minimálne 25 000€, je potrebné toto základné imanie po založení spoločnosti previesť bezhotovostne na novozaložený účet vašej akciovej spoločnosti. To je rozdiel napr. od zakladania s.r.o., pri ktorej stačí "fiktívne" presunúť peniaze od správcu vkladu do pokladne " v hotovosti". Pri zakladaní akciovej spoločnosti tak musíte disponovať sumou 25 000€. Alternatívou k zakladaniu novej akciovej spoločnosti môže byť kúpa už pripravenej a pre Vás založenej tzv ready made akciovej spoločnosti

Predaj ready made a.s.

Predzaložené ready made akciové spoločnosti s prideleným IČO a DIČ pripravené na predaj. Podnikať ako a.s. môžete už dnes. Nepotrebujete vkladať ZI.

4. Sídlo akciovej spoločnosti

Paralelne s ohlásením živností treba zabezpečiť aj podpísanie listiny preukazujúcej vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka so zápisom nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do obchodného registra. Ako sme upozornili vyššie, ak nepodnikáte v Bratislave, pouvažujte nad výhodami virtuálneho sídla firmy v Bratislave

5. Podanie návrhu na zápis novej a.s. do Obchodného registra 

Pred podaním návrhu do obchodného registra je potrebné zabezpečiť príslušné dokumenty v potrebnom počte (pozri nižšie) vyhotovením osvedčených fotokópií dokumentov v prípade ak by ste podávali návrh do OR klasicky - v papierovej podobe. Posledným krokom je vyplnenie a podanie návrhu na zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra na príslušnom tlačive, ku ktorému sa prikladajú nasledovné prílohy:

1.Zakladateľská listina (zakladateľská zmluva) vo forme notárskej zápisnice, ktorej súčasťou sú stanovy (osvedčený odpis) – 2x

2.Osvedčenie o živnostenskom oprávnení – 2x

3.Podpisový vzor predsedu/ člena(-ov) predstavenstva – 1x

4.Súhlas so zriadením sídla/nájomná zmluva – 2x

5.Vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania – 2x

6.Výpis z listu vlastníctva – 2x (stačí z www.katasterportal.sk)

Návrh na zápis do obchodného registra podáva predstavenstvo a podpisujú ho všetci členovia predstavenstva, pričom ich podpisy musia byť úradne osvedčené. Súčasne s podaním návrhu do obchodného registra je potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 750€ kolkovými známkami, ktorých vrchnú časť treba nalepiť na prvú stranu návrhu. V prípade úplného podania obchodný register má lehotu na zápis akciovej spoločnosti 2 pracovné dní po podaní návrhu. V praxi sa však pomerne často stáva, že si súd túto lehotu predĺži. Zápisom do obchodného registra vznikne akciová spoločnosť. Súd Vám po zápise spoločnosti do obchodného registra doručí potvrdenie o zápise a prvý výpis z obchodného registra. Uvedené je z dôvodu rýchlosti lepšie prevziať osobne na súde, nakoľko pre riadne fungovanie spoločnosti Vás čaká ešte jeden, posledný krok.

Tip: Alternatívou ku "klasickému papierovému podaniu" je podanie návrhu na zápis spoločnosti elektronicky. Výhodou je, že nepotrebujete také množstvo dokumentov, nakoľko dokumenty postačuje naskenovať a podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Vďaka tomu šetríte notárske poplatky. Zároveň pri elektronickom podaní sa znižuje súdny poplatok na polovicu, teda klesá zo 750€ na 375€. K elektronickému podaniu potrebujete disponovať zaručeným elektronickým podpisom a špeciálnym softvérom. V praxi sa teda stáva, že úspory na štátnych poplatkoch zakladatelia novej a.s. investujú do profesionálnej služby založenia akciovej spoločnosti

6. Registrácia novej a.s. k dani z príjmov 

V lehote do 30 dní od vzniku spoločnosti (zápisu do obchodného registra) treba podať žiadosť o registráciu k dani z príjmov právnickej osoby na príslušnom tlačive, ktoré je k dispozícii na stránke www.financnasprava.sk. K tlačivu je potrebné priložiť fotokópiu výpisu z obchodného registra a podpísať predsedom predstavenstva. Daňový úrad má na registráciu a pridelenie DIČ 30 dní, daňové úrady bežne posielajú DIČ kartičky do dvoch týždňov alebo sa na prevzatí osvedčenia dohodnete osobne. 

Akciová spoločnosť - rekapitulácia poplatkov a zhrnutie.

Po úspešnom absolvovaní vyššie uvedeného procesu budete mať založenú akciovú spoločnosť a pripravenú na vykonávanie podnikateľskej činnosti. Zrekapitulujme si teda celý článok. V článku vyššie sme si porovnali s.r.o. a akciovú spoločnosť. Akciová spoločnosť je vhodná najmä na projekty, kde sa predpokladá vyššia kapitálová náročnosť, zároveň má násobne vyšší image ako "obyčajná s.r.o.", akcionári neručia za záväzky spoločnosti.

Založenie a.s. poplatky 

Náklady na založenie a.s. v prípade, ak by ste mali snahu založiť si ju svojpomocne, čo pri tomto type podnikania nepredpokladáme. Každý podnikateľ, ktorý má záujem a má pre neho zmysel zakladať akciovú spoločnosť vie, že sa má venovať svojmu biznisu a všetko ostatné delegovať. Ak by ste predsa len teoreticky na zakladaním a.s. uvažovali zrekapitulujem si poplatky. 

Príprava dokumentov - závisí či využijete služby právnika, advokáta, externej spoločnosti - priemerne 400 - 800€

Súdny poplatok pri " klasickom papierovom podaní" - 750€

Notárske poplatky - spísanie notárskej zápisnice cca 500€ plus overovanie dokumentov a overených kópií - cca 50€ teda spolu cca 550€ 

Spolu náklady za založenie akciovej spoločnosti sú  spolu 1700€- 2100€

Alternatívna je ponuka našej advokátskej kancelárie, kde vám vieme vďaka systému a technológiám založiť a.s. za 1497€. Alternatívou k zakladaniu novej a.s. je využitie prestížnej a rokmi overenej služby - predaja tzv. predzaloženej ready made akciovej spoločnosti, v menej ktorej môžete podnikať už dnes prípadne zajtra. 

Podnikanie formou j.s.a alebo SE

Aj keď je pre projekty, ktoré si vyžadujú vyšší kapitál akciová spoločnosť vhodnejšia ako spoločnosť s ručením obmedzeným existujú aj ďalšie formy podnikania, ktoré môžu byť váš podnikateľský zámer ešte výhodnejšie a s ktorými máme reálne skúsenosti a vieme vám adekvátne poradiť. 

Zakladáte startup - založte si j.s.a.

Ak zakladáte startup môže byť pre vás vhodnejšie namiesto "klasickej akciovej spoločnosti" založiť a podnikať prostredníctvom - jednoduchej spoločnosti na akcie - tú sme zhodou okolností založili úplne prvú na Slovensku práve my. Zaujímavosťou tejto jednoduchej spoločnosti na akcie je, že jej minimálne základné imanie môže byť len 1€. V praxi túto možnosť samozrejme nikomu neodporúčame. Prečo vám radi vysvetlíme na osobnej konzultácii. 

Európska spoločnosť - najprestížnejšia právna forma v EÚ

Ďalšou možnosťou je podnikať formou Európskej akciovej spoločnosti, ktorá má minimálne základné imanie 120 000€ a je najprestížnejšia forma podnikania v EÚ. S Európskymi spoločnosťami máme taktiež bohaté skúsenosti, založili sme ich už desiatky. 

Vieme vám teda poradiť s výberom správnej formy podnikania a následne aj založiť, prípadne vám predať firmu, ktorá bude vhodná práve pre váš zámer. Kontaktujte nás