Akcie akciovej spoločnosti - ich prevod, druh a podoba, zoznam akcionárov

18. Január 2019
Začiatok podnikania

Zaujíma vás čo je to akcia, čo je to akciová spoločnosť, aké druhy akcií poznáme, akú podobu a formu môžu mať ? Odpovede na tieto otázky plus informácie o prevode akcií, prechode akcií a dedení akcií, ako aj o zozname akcionárov a ktoré inštitúcie vedú zoznam vedú sa dočítate v článku nižšie. 

1. Čo je to akcia akciovej spoločnosti

Akcia je cenný papier, s ktorým sú spojené správa akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti. S vlastníctvom akcií sú spojené dva druhy práv:

a) právo podieľať sa na riadení spoločnosti 

Akcionár má na základe tohto práva možnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení a. s., hlasovať na valnom zhromaždení, žiadať na valnom zhromaždení vysvetlenia a podávať návrhy

b) majetkové práva akcionára

Ide o právo akcionára podieľať sa na výsledku hospodárenia a podieľať sa na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou

Akcia predstavuje časť základného imania vyjadrujúcu výšku vkladu akcionára do základného imania a vyjadruje súhrn práv a povinností akcionára. 

Napríklad ak má akciová spoločnosť 100 akcií a konkrétny akcionár vlastní 20 akcií, má v akciovej spoločnosti 20% podiel. Teda z toho vyplývajúce právo na 20% z výsledku hospodárenia respektíve 20% podiel na likvidačnom zostatku. 

2. Druh, podoba a forma akcií v akciovej spoločnosti

Určenie druhu podoby a formy akcií, ktoré spoločnosť vydáva, je obligatórnou súčasťou zakladateľskej zmluvy akciovej spoločnosti.

Druhy akcií a.s.

Akciová spoločnosť môže vydať nasledovné druh akcií: 

  • kmeňové akcie -  akcie, s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva
  • prioritné akcie - akcie, s ktorými sú spojené prednostné práva týkajúce sa dividendy (napr. stanovy môžu určiť, že zisk sa najprv vyplatí iba osobám oprávneným z prioritných akcií alebo sa im prizná väčší podiel na zisku), pričom súhrn menovitých hodnôt  prioritných akcií nemôže prekročiť polovicu základného imania. Stanovy môžu určiť vydanie prioritných akcií, s ktorými nie je spojené právo hlasovania na valnom zhromaždení. Ich majitelia však majú všetky ostatné práva spojené s akciami.

Podoba akcií a.s.

Akcia môže byť vydaná v podobe:

  • listinného cenného papiera – akcia fakticky existuje ako cenný papier a akcionár ju má u seba
  • zaknihovaného cenného papiera – je registrovaná v centrálnom depozitári cenných papierov a nemá papierovú podobu (cenný papier môže byť prijatý na trh burzy cenných papierov len vtedy, ak je vydaný v podobe zaknihovaného cenného papiera).

Forma akcií a.s.

Pokiaľ ide o formu, akcia môže znieť:

  • na meno
  • na doručiteľa

Akcia na meno môže byť vydaná ako listinná alebo zaknihovaná. Akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná akcia.

Poznámka:

Listinná akcia na doručiteľa neobsahuje označenie majiteľa akcie, práva s ňou spojené môže vykonávať držiteľ akcie, t. j. osoba, ktorá akciu predloží a prevádza sa odovzdaním. Náš právny poriadok od 01.07.1999 nepripúšťa vydanie listinných akcií na doručiteľa. V zaknihovanej podobe sa však stráca charakteristický znak akcií na doručiteľa, keďže akcie sú vedené v centrálnom depozitári cenných papierov na účtoch ich majiteľov.

Akcia na doručiteľa je vždy voľne prevoditeľná a jej prevoditeľnosť spoločnosť nemôže obmedziť ani vylúčiť. Rovnako v prípade akcií na meno platí, že spoločnosť nemôže ich prevoditeľnosť vylúčiť, len obmedziť (podmienením prevoditeľnosti akcie súhlasom spoločnosti). Akcie na meno s obmedzenou prevoditeľnosťou burza nemôže prijať na obchodovanie na trhu . Zákon napokon umožňuje zmenu formy akcie z akcií na meno na akcie na doručiteľa a naopak. Táto možnosť musí byť zakotvená stanovách spoločnosti. 

3. Prevod akcií akciovej spoločnosti

Prevod akcií ako cenných papierov sa bez ohľadu na ich druh, formu či podobu uskutočňuje na základe zmluvy. Prevod akcií môže mať podobu odplatného alebo bezodplatného prevodu. Ak ide o odplatný prevod, uskutočňuje sa na základe kúpnej zmluvy podľa právnej úpravy Obchodného zákonníka s odchýlkami ustanovenými v zákone o cenných papieroch. Zmluva o kúpe listinnej akcie na meno musí mať písomnú formu. Bezodplatný prevod akcií sa spravuje darovacou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka, tiež s odchýlkami vyplývajúcimi zo zákona o cenných papieroch, pričom darovacia zmluva musí byť uzavretá v písomnej forme.

Prevod zaknihovaných akcií

Prevod zaknihovaných akcií (na meno aj na doručiteľa) sa uskutočňuje registráciou prevodu centrálnym depozitárom cenných papierov (keďže akcie v tejto podobe nemožno fakticky odovzdať ani rubopisovať). Registráciou prevodu sa rozumie vykonanie zmien v evidencii zaknihovaných cenných papierov, a to na ťarchu účtu osoby, ktorá akcie prevádza, a v prospech účtu nadobúdateľa, a to k tomu istému dňu.

Prevod listinných akcií

Na prevod listinných akcií sa vyžaduje rubopis a odovzdanie akcie. Rubopis musí mať písomnú formu. Vo vzťahu k spoločnosti je však prevod akcií na meno účinný až zápisom nového akcionára do zoznamu akcionárov. Rubopisom (indosamentom) sa zapisuje nový akcionár na akciu (spravidla na rube akcie; rubopis možno tiež vyplniť na listine pripojenej k akcii, t. j. na prívesku, alebo aj na jej líci). Rubopis musí obsahovať identifikáciu osoby nadobúdateľa, t. j. v prípade právnickej osoby jej názov a sídlo, prípadne IČO, v prípade fyzickej osoby jej meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo, alebo pri zahraničných fyzických osobách dátum narodenia. Obligatórnou súčasťou rubopisu je aj uvedenie dňa prevodu akcií.

Prevod akcií v akciovej spoločnosti od 447€

Ako advokátska kancelárie pre Vás zabezpečíme prevod akcií v akciovej spoločnosti a zápis tejto zmeny v obchodnom registri. Ozvite sa nám.

4. Prechod a dedenie akcií a.s.

K zmene majiteľa akcie môže dôjsť aj na základe dedenia, právoplatného rozhodnutia štátneho orgánu alebo na základe iných právnych skutočností. Akcie sú predmetom dedenia ako ostatný majetok. Ak sú akcie majetkom právnických osôb, v prípade zrušenia právnickej osoby s právnym nástupcom prechádzajú na právneho nástupcu.

V stanovách nemožno obmedziť dedenie v prípade úmrtia fyzickej osoby alebo právne nástupníctvo v prípade zániku právnickej osoby, ktorá vlastní akcie, ak dochádza k zrušeniu právnickej osoby s právnym nástupcom.

5. Zoznam akcionárov akciovej spoločnosti

Ak akciová spoločnosť vydala akcie na meno, musí zabezpečiť vedenie zoznamu akcionárov. Tento zoznam spoločnosť vedie buď sama alebo na základe zmluvy zabezpečí vedenie zoznamu akcionárov prostredníctvom centrálneho depozitára cenných papierov. Obchodný zákonník súčasne pripúšťa, aby stanovy a. s., ktorá vydala zaknihované akcie na meno, určili, že register emitenta nahrádza zoznam akcionárov.

Centrálny depozitár cenných papierov vedie zoznam akcionárov na základe zmluvy. Vedenie zoznamu akcionárov u centrálneho depozitára je obligatórne v prípade listinných akcií na meno, kde musí emitent listinných akcií na meno zmluvu o vedení zoznamu akcionárov s centrálnym depozitárom uzavrieť bez zbytočného odkladu po vydaní listinných akcií na meno. Emitent zaknihovaných akcií na meno môže centrálneho depozitára požiadať o vedenie zoznamu akcionárov.

Zápis konkrétnej osoby ako akcionára do zoznamu akcionárov je rozhodujúci, pokiaľ ide o uplatňovanie práv akcionára vo vzťahu k spoločnosti. Ide o prelomenie zásady, že práva akcionára ako spoločníka spoločnosti sú zásadne spojené s akciou - cenným papierom. Ak spoločnosť vydala akcie na meno, osobou oprávnenou uplatňovať práva akcionára vo vzťahu k spoločnosti je vždy osoba zapísaná v zozname akcionárov. Pokiaľ teda nie je vlastník akcie na meno zapísaný v zozname akcionárov, resp. v evidencii ho nahrádzajúcej, nemôže sa domáhať výkonu akcionárskych práv.

Zoznam akcionárov nie je verejný. Tretie osoby nemajú právo nahliadať do zoznamu akcionárov. Akcionár má právo požadovať, aby mu spoločnosť vydala výpis zo zoznamu akcionárov v časti, v ktorej sa ho zoznam akcionárov týka, t. j. v časti, v ktorej sú evidované akcie na jeho meno, nie však celý zoznam akcionárov.

Poznámka:

Na Slovensku máme dva centrálne depozitáre cenných papierov:

Akciová spoločnosť môže uzatvoriť zmluvu o vedení zaknihovaných akcií a ich majiteľov, resp. o vedení zoznamu akcionárov listinných akcií na meno s ktorýmkoľvek z uvedených centrálnych depozitárov.

Registrácia akcií u centrálneho depozitára

Potrebujete akcie registrovať akcie u Centrálneho depozitára cenných papierov? Na základe plnej moci všetko zabezpečíme za Vás.