Ak podáte žalobu, štát Vám DPH vráti späť

18. Január 2023

Od 01.01.2023 nadobudla účinnosť novela zákona o DPH.

Prínosom tejto novely DPH je najmä zlepšenie cash flow dodávateľov, ktorým odberateľ nezaplatil za dodané služby či tovar. Ide o prípad, kedy je nutné odviezť DPH, hoc nedošlo k úhrade. Štát zavádza možnosť, aby sa rozšíril rozsah neuhradených pohľadávok, z ktorých si platiteľ dane môže dodatočne žiadať DPH od štátu prostredníctvom opravy základu dane pri nevymožiteľných pohľadávkach.

Podmienky na uplatnenie

Na uplatnenie tejto možnosti je nutné splniť nasledovné podmienky:

  • uplynulo 150 dní od splatnosti pohľadávky za dodanie tovaru alebo služby, v rozsahu, v akom nebola zaplatená,
  • pohľadávka nie je viac ako 1 000 eur (vrátane dane) a platiteľ preukáže, že urobil akýkoľvek úkon k získaniu úhrady pohľadávky,
  • pohľadávka je viac ako 1 000 eur a platiteľ preukáže, že sa domáha zaplatenia pohľadávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo
  • je viac ako 1 000 eur vrátane dane a platiteľ preukáže, že je vymáhaná v exekučnom konaní.

Súvisiace povinnosti

Dodávateľ však musí vrátiť takto uplatnenú DPH, ak mu odberateľ dodatočne úplne alebo čiastočne uhradí dodávku tovaru či služby. Dodávateľ musí vrátiť DPH vtedy, ak pohľadávku vymáhal na súde, vezme žalobu späť, zastaví sa súdne konania z dôvodov na strane dodávateľa alebo súd úplne alebo sčasti neprizná platiteľovi uplatňovaný nárok.

Uvedená zmena sa uplatní na záväzky za dodanie tovaru alebo služby, pri ktorých 100 dní od splatnosti uplynulo po 31. decembri 2022 a záväzok nebol uhradený.

Zmenili sa aj povinnosti pre odberateľa, platiteľa DPH. Ten musí vrátiť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, ak za ne úplne alebo čiastočne nezaplatil dodávateľovi do 100 dní od uplynutia splatnosti záväzku. Toto sa uplatní iba vtedy, ak bola DPH účtovaná na faktúre alebo na inom doklade.

Vyššie uvedenú novelu hodnotíme kladne. Mnoho našich klientov padlo „do pasce“, kedy dodali tovar či službu, ale nebolo im zaplatené. Navyše museli znášať a uhrádzať štátu DPH, hoc im faktúra nebola zaplatená. Novela im teda vylepší cash flow, kedy im štát vráti DPH, ak podajú žalobu a splnia najmä tzv. časový test. Taktiež získajú „väčšiu páku“ na dlžníka, nakoľko ho v mimosúdnom rokovaní môžu upozorniť na možnosť podnetu vo vzťahu k daňovému úradu, ak si dlžník predmetnú DPH z ním prijatej faktúry uplatnil. 

AUTOR ČLÁNKU

JUDr. Ján Marônek

JUDr. Ján Marônek je advokát a hlavný partner Advokátskej kancelárie Marônek & Partners s.r.o. - www.maronekpartners.sk. Advokátska kancelária Marônek & Partners s.r.o..

Bol pre vás tento článok užitočný?
Zdieľajte ho s priateľmi.